Waluta

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Moda Miraż prowadzi działalność w zakresie handlu obuwiem za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep
Moda Miraż jest prowadzony przez firmę:

Moda Miraż

Edyta Jaroń – Kempa

Chwostek

Ul. G. Morcinka 24

42-714 Lisów

NIP: 575 138 35 47

REGON: 151500990

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczych: 1573

3. Adres do korespondencji:

Moda Miraż

Edyta Jaroń – Kempa

Chwostek

Ul. G. Morcinka 24

42-714 Lisów

e-mail: sklep@modamiraz.pl

4.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5.Sklep internetowy Moda Miraż zawsze wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury trzeba to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym (podając pełne dane potrzebne do prawidłowego wystawienia faktury).

6. Wysyłając zamówienie do sklepu internetowego Moda Miraż klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku nie dotrzymania przez osobę zamawiającą postanowień regulaminu, właściciel sklepu jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Moda Miraż

1.Sklep internetowy działa całą dobę we wszystkie dni tygodnia, w tym czasie można składać zamówienia.

2.Realizacja zamówień następuje w terminie 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty, lub potwierdzenia wysyłki za pobraniem, sklep internetowy poinformuje kupującego jeśli nastąpi zmiana terminu związana z uzupełnieniem stanu magazynowego wciągu 24 godzin pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zamówienia.

3. Sklep internetowy nie odpowiada za błędy powstałe w wyniku podania nieprawidłowych danych osobowych kupującego powodujące brak realizacji zamówienia.(Klient zobowiązany jest ponieść ponownie koszty wysyłki jeżeli podał nieprawidłowe dane osobowe np. błędny adres do wysyłki lub nie odebrał paczki np. wyjechał).Adres do wysyłki kupujący wpisuje wyłącznie w formularzu dostawy.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w uzasadnionych przypadkach gdy zachodzą przesłanki braku możliwości realizacji zamówienia.

5. Sklep internetowy akceptuje następujące sposoby zapłaty: przelew bankowy - przedpłata lub przesyłka za pobraniem firmą kurierską GLS lub Pocztą Polską, wybór dokonuje kupujący w momencie składania zamówienia wg procedury sklepu czyli wypełniając formularz dostawy. Koszt wysyłki jest jeden wybierając przesyłkę kurierską niezależnie od ilość zamówionych przedmiotów.

6. Sklep internetowy wyraża zgodę na wysyłkę zakupionego towaru za granicę wyłącznie w formie paczki przy wcześniejszej wpłacie za zakupiony towar i ustalony koszt przesyłki na konto. Koszt przesyłki mogą ulegać zmianom w związku z czym Sklep internetowy prosi o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia kosztu przesyłki. Paczki zagraniczne wysyłamy wyłącznie Pocztą Polską. (Zastrzeżenie: wysyłkę zakupionego towaru za granicę nie dotyczy opcji ZA POBRANIEM)

7. Wpłaty pieniężne za zakupiony towar są przyjmowane na konto bankowe ING 59 1050 1155 1000 0090 7425 9681 lub PKO 60 1020 1664 0000 3402 0205 1506, można płacić również po przez "PayU"

8. Sklep internetowy oczekuje na wpłatę 7 dni (chyba że kupujący uzgodni osobiście datę wpłaty), po tym okresie zamówienie jest automatycznie anulowane.

9. Sklep realizuje zamówienia z dostępnych na stanie produktów w terminie podanym w II pkt 2 , w przypadku długotrwałego braku produktu sklep internetowy skoryguje zamówienie i zrealizuje je częściowo lub anuluje.

10. Wysyłka towarów następuje w ciągu 24 godzin roboczych od daty zaksięgowania na koncie wpłaty od kupującego lub informacji o pobraniu przy uwzględnieniu dostępności produktów (w przypadku chwilowego braku produktu na stanie może nastąpić zmiana tego terminu, o której kupujący zostanie poinformowany).

11. Ceny towarów znajdujące siew sklepie internetowym Moda Miraż są podane w polskich złotych i zawierają obowiązująca stawkę podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia na dany produkt. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

12. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierska, a także za uszkodzenia przesyłek powstałe z winy firmy kurierskiej. Przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera, ewentualne reklamację będą rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu szkody podpisanej przez dostawcę i odbiorcę. O w/w fakcie klient zawiadamia sklep.

III. Wymiana

1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model). (Formularz do pobrania)

2. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, opakowanie jest integralną częścią towaru).

3. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Kupujący.

4. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

IV. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres magazynu głównego. (Formularz do pobrania)

2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:

 

Moda Miraż

Edyta Jaroń – Kempa

Chwostek

Ul. G. Morcinka 24

42-714Lisów

4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5. W przypadku zwrotu towaru należy dołączyć pisemne odstąpienia od umowy oraz kompletne dane adresowe, login nr zamówienia oraz dowód zakupu (F-vat lub paragon), należy również wskazać sposób zwrotu pieniędzy (zwrot dotyczy kosztów zakupionego przedmiotu)- nr konta bankowego, na który zostaną przesłane pieniądze po przyjęciu zwrotu, w przypadku zwrotu przekazem pocztowym odliczana jest kwota opłaty pocztowej.

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

V. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. (Formularz do pobrania)

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres korespondencyjny sklepu lub adres email sklepu: moda.miraz@o2.pl Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: na adres korespondencyjny sklepu lub adres email sklepu: moda.miraz@o2.pl przy użyciu formularza kontaktowego. (Formularz do pobrania)

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie sklepu internetowego. Różnice te mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

7. Reklamacji nie podlegają:

a. uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.)
b. uszkodzenia wynikłe z niedopasowania obuwia do stopy,
c. uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
d. uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,
e. towar był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem f. wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a niezgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu,
g. wygoda towaru,
h. odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru,
i. przemoczenia
j. uszkodzenia, zużywanie się elementów ozdobnych np. klamry, guziki, gumki itd.

VII. Przerwy techniczne

1.Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sklep internetowy zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W przypadku wymiany należy dołączyć pieniądze na koszt przesyłki oraz wskazać na jaki towar ma zostać wymienione zamówienie. Należy również podać dane adresowe, nr zamówienia, login, nazwy towarów.

2. W przypadku zwrotu lub wymiany radzimy skorzystać z formularza zwrotu i wymiany dostępnych na stronie naszego sklepu.

3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklep internetowy

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7. Niniejszy regulamin może ulec zmianie bez uprzedzenia.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj